ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
262510 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ ปิดการรับสมัคร
262511 กลศาสตร์คลาสสิก ปิดการรับสมัคร
262512 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
262513 ฟิสิกส์ควอนตัม ปิดการรับสมัคร
262xxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร
262xxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
262xxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร
262xxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ