ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับโครงการสัมฤิทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา