ประกาศ/ข้อบังคับ โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา


    ข้อบังคับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
    อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
    หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
    แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา