โอกาสมาถึงแล้ว!! วันนี้ คุณจะสามารถเรียนต่อ ป.โท-เอก แบบสะสมหน่วยกิต ได้แล้วที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ โครงการที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน ระดับปริญญาโท-เอก ด้วยการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต โดยที่ให้คุณเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรที่คุณสนใจ จบหลักสูตรคุณจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถเก็บไว้เพื่อเทียบโอนในหลักสูตร ป.โท - เอกได้ในอนาคต

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้จบมัธยมปลาย หรือ ม.6 ขึ้นไป

เทียบโอนได้อย่างไร

การขอโอนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในในหลักสูตรนั้น โดยการสะสมหน่วยกิต (Collective Credit)  ได้เกรด B ขึ้นไป

ระยะเวลาเทียบโอนได้

ภายใน 5 ปี

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
  • ความรู้ ทักษะ ตามความต้องการเพิ่มขึ้น
  • ได้เครือข่าย คนสนใจเรื่องเดียวกันมาเรียน
  • หลังเรียนจบแต่ละวิชา ได้รับใบรับรอง สัมฤทธิบัตร จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • หากต้องการเรียนต่อปริญญาโท สามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนได้ โดยที่ไม่ต้องเรียนในรายวิชาดังกล่าวซ้ำ ทำให้ใช้เวลาในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้ที่ได้รับประโยชน์

บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด