ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
105511 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ ปิดการรับสมัคร
105513 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
105512 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ปิดการรับสมัคร
105514 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน ปิดการรับสมัคร
105xxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
105xxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร
xxxxxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร
xxxxxx วิชาเลือก เปิดรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ