อุณหพลศาสตร์สมดุล และการเปลี่ยนวัฏภาค

โดย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ทฤษฎี

ผู้ประสานงาน
   - คุณจิรัชญา โฉมแดง : 055-968736 / 086-9298900


อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ ภาวะและกระบวนการ สมการภาวะ แก๊สอุดมคติและแก๊สจริงสารพาราแมกเนติก การถ่ายโอนพลังงาน พลังงานภายในและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ โครงสร้างของอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนวัฏภาคอันดับหนึ่งและอันดับสอง กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ ระบบเปิด กลศาสตร์เชิงสถิติและการหาสมการภาวะ ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ เลขชี้กำลังวิกฤติ ความเป็นสากล, พลังงานเสรีกับการเปลี่ยนวัฏภาค แบบจำลองไอซิง ทฤษฎีสนามเฉลี่ย ทฤษฎีแลนเดา ทฤษฎีกินส์เบิร์ก-แลนเดา


Temperature and the zeroth law of thermodynamics, state and process, equation of state,ideal gas and real gas, paramagnetic substance, energy transfer, internal energy and the first law of thermodynamics, Carnot cycle, entropy and the second law of thermodynamics, thermodynamics potentials, structure of thermodynamics, first and second order phase transitions, the third law of thermodynamics, open system, statistical mechanics and finding equation of state, correlation function, critical exponent, universality, free energy and phase transition, Ising model, mean field theory, Landau theory, Ginzburg-Landau theory

 

เบอร์ผู้ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร / รายวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

คุณจิรัชญา โฉมแดง

โทร. 055-968796 หรือ 086-9298900


รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา 897511
เปิดเรียน: 21 มิถุนายน 2564 ถึง
24 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: จันทร์ พุธ
เวลา: จันทร์: 09:00-10:30 น.
ค่าธรรมเนียบ
การสมัคร:
300 บาท
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
ระดับ: ปริญญาโท
ภาษา: ไทย

หลักสูตร