ประกาศรายชื่อผู้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE) แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา โดยผลการผ่านรายวิชาเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) รายละเอียด รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา…

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร   สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน คปก. วันที่ 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียด…

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ รวมใจ ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกนเรศวร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ รวมใจ ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกนเรศวร โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญ ตักบาตร ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร…

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan I-THESIS)

โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan I-THESIS) วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สำหรับวันที่ 5 ส.ค. 2561   *** ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปในการทำข้อสอบ *** *** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ *** – ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาที…

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ เม่นสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช…

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร…