คอร์สอบรมออนไลน์ iThesis สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

  1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เพื่อกรอกข้อมูลแล้วนำส่งตามขั้นตอนในเอกสาร
  2.  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ในระบบ iThesis
  3.  รอเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยติดต่อกลับ

  • แบบฟอร์มการส่งเล่มสมบูรณ์ แบบยังไม่กรอกข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan iThesis)
  • NARESUAN i-Thesis Advisor’s Approval Form

Video Tutorials

การติดตั้ง iThesis Add-in

 

การใช้งานเว็บพอร์ทัลในขั้นตอนการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์

การใช้งานเครื่องมือบน iThesis Add-in