ข้อมูลการศึกษาต่อ/ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร / หลักสูตรปริญญาโท/หลักสูตรปริญญาเอก/รายละเอียดหลักสูตร

Download แบบฟอร์ม , ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ , สอบประมวลความรู้ , สอบวัดคุณสมบัติ,ปฏิทินการศึกษา,ตัวอย่างสารนิพนธ์ , LATEX , ตรวจสอบรายชื่อวารสาร , เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลคณาจารย์นิสิตบัณฑิตศึกษา(ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา) บริการระบบสารสนเทศสำหรับคณาจารย์/นิสิต สำหรับติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) ส่งบทความวิจัยและ บทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/เวทีวิชาการ

บริการสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ , โปรแกรม E-THESIS

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา โปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan E-THESIS)  Click>>>

 

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน NU Open House ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • 0
  • 19
  • 6
  • 869
  • 219