สำหรับอาจารย์ผู้สอน / Instructor


สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา / Student

  • วิธีการขอตรวจผลงานด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    (How to request for self-examination for Naresuan University Graduate students)

การขอใช้บริการและส่งไฟล์ผลงานผ่านช่องทางออนไลน์
How to request services and submit portfolios online

1.1 กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอใช้บริการโปรแกรม Turnitin เพื่อขอ Class ID และ Class Enrollment Key จากบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่  https://bit.ly/3kXulj5

Fill out the Turnitin registration form to request a Class ID and Class Enrollment Key from
the Graduate School at  https://bit.ly/3kXulj5

1.2 สมัครเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ได้ที่ www.turnitin.com (สามารถดูขั้นตอนลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Turnitin ได้ที่ https://www.graduate.nu.ac.th/page-turnitin)

Sign up for the Turnitin program at www.turnitin.com (You can see the registration process for the Turnitin program at https://www.graduate.nu.ac.th/page-turnitin)

1.3 เลือก Create Account / Login เข้าสู่ระบบ

Select Create Account / Login

1.4 Select เป็น Student

Select Student

1.5 กรอก Class ID และ Class Enrollment Key ที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน (E-mail ที่ท่านให้ไว้ตอนกรอกรายละเอียดในการสมัครขอใช้บริการ โปรแกรม Turnitin)

Fill in the Class ID and Class Enrollment Key received from your E-mail (it is the E-mail provided in the registration form when you register for the Turnitin program)

 

**** รหัส Class ID จะมีวันหมดอายุเมื่อได้รหัสให้ทำการตรวจผลงานทันที ****

**The Class ID will have an expiration date upon receipt of the code for immediate review**