NU Graduate Today

ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ

คัดมาแบบเด็ด ๆ 10 ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ 1. Thai Digital Collection (TDC) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมทั้งงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 2. Digital…

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 วันที่จัดงาน วันที่…

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 1. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา…

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ เอกสารบรรยาย ปฐมนิเทศ และแนะนำบทบาทบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน) ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก (รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์)…

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development” จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกการอบรมหลักสูตรระยะสั้น   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ http://bit.ly/2LFB7uM ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่จัดอบรม…