นวิพรรณ ตันติพลาผล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล

บรรณารักษ์

จันทรรัตน์ สุขแสงนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรญา แสงเย็นพันธ์

นักวิชาการศึกษา

ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปาริชาติ พุ่มชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

กัลยกร เทียมแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

เกียรติธำรง ตระกูลจันทร์

นักวิชาการศึกษา

ญารัชนี หม่องนันท์

นักวิชาการศึกษา