นวิพรรณ ตันติพลาผล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8834

พิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8836

ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล

บรรณารักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833

จันทรรัตน์ สุขแสงนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8818

สรญา แสงเย็นพันธ์

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833

ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8821

ปาริชาติ พุ่มชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8835

กัลยกร เทียมแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8844

เกียรติธำรง ตระกูลจันทร์

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8835

ญารัชนี หม่องนันท์

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8840