ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศฯ แนวปฏฺิบัติวิทยานิพนธ์ (ฉ.3)
ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ฉ.4)
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการย้ายแผนการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ (ฉบับ 2)
แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
การย้ายหลักสูตร การย้ายสาขาวิชา และการย้ายแผนการเรียน
ประกาศการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
จริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
- ค่าธรรมเนียมฯ
- แนวทางการอบรม
- ประกาศอบรมจริยธรรม แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560
แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระ
แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
ประกาศรูปแบบการเขียนอ้างอิงในการจัดการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
คำอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ตัวกลาง(ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 249(7/2561) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61)
ประกาศการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์(iThesis)
ข้อบังคับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
กองกฏหมาย เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา