บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพขั้นตอนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ระบบ iThesis ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปแบบสารนิพนธ์ภาษาไทย

โปรแกรมตรวจการคัดลอก