บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
คุณพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร