หลักสูตรระยะสั้น

คอร์สการเรียนที่จะพัฒนาคุณ

project image cap

OPEN

Foresight

7 พฤศจิกายน 2564

9:00: - 16:00 น.

friend ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
project image cap

CLOSE

ทรัพย์สินทางปัญญา

11 - 12 กันยายน 2564

8:00: - 17:00 น.

friend ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ และ ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุ
project image cap

CLOSE

มุมมองของ VC ต่อ Startup และ Term Sheet

28 พฤศจิกายน 2563

8:30: - 17:00 น.

friend คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต
project image cap

CLOSE

การจัดการทางธุรกิจ ในภาวะวิกฤตโควิด

23 พฤษภาคม 2563

8:30: - 12:00 น.

friend คุณอลิส เลิศเศรษฐสกุล
project image cap

CLOSE

เทคนิคการจัดการนวัตกรรม

16 พฤษภาคม 2563

8:30: - 17:00 น.

friend ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
project image cap

CLOSE

Trends in Digital Technologies and Modern Businesses

14 มีนาคม 2563

8:00: - 17:00 น.

friend คุณกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ
project image cap

CLOSE

Startup Pitching

7 ธันวาคม 2562

8:00: - 17:00 น.

friend ดร.ศรัญญา เสนสุภา
project image cap

CLOSE

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

5 - 6 ตุลาคม 2562

8:30: - 17:00 น.

friend รศ. ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
project image cap

CLOSE

บัญชีเข้าใจง่ายวไตล์ Startup

10 สิงหาคม 2562

8:30: - 17:00 น.

friend ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว
project image cap

CLOSE

การพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

21 - 29 กันยายน 2562

8:00: - 17:00 น.

friend ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
project image cap

CLOSE

การคิดออกแบบนวัตกรรม สร้างธุรกิจตนเอง

24 - 31 สิงหาคม 2562

8:00: - 17:00 น.

friend ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
project image cap

CLOSE

เทคโนโลยี Big Data Blockchain และ AI

28 กรกฎาคม 2562

8:00: - 17:00 น.

friend ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร
project image cap

CLOSE

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

8 - 9 มิถุนายน 2562

9:00: - 16:30 น.

friend เรืออากาศโทหญิง ดร.สิริพร ทัตทวี
project image cap

CLOSE

Blockchain Development

1 - 2 มิถุนายน 2562

9:00: - 16:00 น.

friend ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม เรื่องหลักสูตรระยะสั้น