ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

(ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
2. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
ทั้งนี้ ลงทะเบียนผ่านนระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th และยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

———————————–

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 โซน B
โทร. 0-5596-8846
คุณปาริชาติ พุ่มชม
โทร. 0-5596-8821
คุณตรีรัส ดิเรกพิทักษ์