เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ iThesis (ระยะที่ 3) สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา วิทยากรโดย คุณ สรญา แสงเย็นพันธ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยาย และตอบข้อซักถาม ณ ห้อง 209 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 2