ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิในการประชุมดังกล่าว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ “สามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยามกับพัฒนาการการศึกษา” โดย ภราดา ดร. ศิริชัย ฟอนซีกา และปาฐกถาพิเศษ “New Skills in a Disruptive Era” โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ประธานสมาคม จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมีการบรรยายพิเศษ “ทิศทางงานวิจัยและแหล่งทุน ในระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ