เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ และการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก  ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร