บัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณะ เข้าร่วมต้อนรับและหารือการสร้างความร่วมมือด้านหลักสูตร Double Degree Program กับคณะผู้บริหารจาก University Putra Mala ysia ณ ห้องประชุม TA107 อาคารมหาธรรมราชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 ส.ค.2562