13

(17 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาระหว่างจิสด้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

64

131619

รศ.นพ.สรนิต ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องและเผยแพร่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา รวมถึงยังเป็นการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ” ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมคนเพื่ออนาคต ซึ่งเป็นการตอบรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ อววน. และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย

การเปิดตัวโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ทางหน่วยงานในสังกัดได้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการของกระทรวงให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนากำลังคนเตรียมคนเพื่ออนาคตในรูปแบบ Re-Skill, Up-Skill, New-Skill ตามนโยบาย อีกทั้งรูปแบบของระบบคลังหน่วยกิต ไม่ได้เป็นภาระทางภาคการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ นี้ด้วย ปลัดกระทรวงฯ กล่าว

5

814

2829

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในอนาคต โดยจะไม่โฟกัสแค่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องโฟกัสกลุ่มคนทำงานด้วย ซึ่งระบบคลังหน่วยกิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะครอบคลุมถึงกลุ่มของคนทำงานเพื่อในอนาคต คนกลุ่มนี้จะนำหน่วยกิตนี้ไปต่อยอดให้ถึงในระดับ Degree ซึ่งจะตอบโจทย์ของนโยบายของทาง อว. ที่ได้ทำการส่งเสริมในรูปแบบของ Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการทำงานร่วมกับจิสด้า ซึ่งจะมีการนำร่องโดยการนำหลักสูตรของ จิสด้า จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Programming of Spatial Analytic on Internet GIS) และหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย โดยทางจิสด้าจะเป็นผู้ที่ดำเนินการในการจัดตารางการเรียน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

79

232426

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานในโครงการนี้ จิสด้า ได้มีแผนการลงนามทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้มีการทำงานที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน และสร้างพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ นอกจากนี้จะได้มีการร่วมมือกันทำงาน ร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัยที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อีกทั้ง จิสด้ายังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ในส่วนของพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีบุคลากรหลักจากมหาวิทยาลัยร่วมกับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากจิสด้า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพ : นายสกล นุ่นงาม
วิดีโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 – 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313
Call Center โทร.1313