เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Urkund) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 619 ชั้น 6 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
สำหรับผู้สนใจขอใช้โปรแกรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Urkund) สามารถสมัครได้ที่ คลิก>>> bit.ly/2X9ueTv Registration for Thesis Plagiarism by program Urkund