• [19 ก.พ. 2561] โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 •  [13 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารหสวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  
 •  [13 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 •  [08 ก.พ. 2561] โครงการ FameLab ปี 2018  
 •  [08 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์ LINE OFFICIAL ACCOUNT กองบริหารการวิจัย  
 •  [08 ก.พ. 2561] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่  
 •  [08 ก.พ. 2561] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ปี 2561  
 •  [08 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)  
 •  [30 ม.ค. 2561] โครงการ UMAP 2018 Program C (Super Shot Term Programs-SSTP)  
 •  [29 ม.ค. 2561] โครงการ Petra Summer Program (PSP)  
 •  [22 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 •  [19 ม.ค. 2561] การประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 (EURIE)  
 •  [19 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 •  [19 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Journal of Multidisciplinary Social Research 
 •  [17 ม.ค. 2561] แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 •  [17 ม.ค. 2561] งานนิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ครบรอบ 200 ปี  
 •  [17 ม.ค. 2561] การประชุม World Education Day 2018  
 •  [12 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 •  [12 ม.ค. 2561] โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP) ครั้งที่ 4  
 •  [12 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์วารสาร ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities