หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.. 200,000 รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
โทร. 08-9664-1190
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.. 200,000 รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
โทร. 0-5596-2747 และ 089-6442370
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร.. 200,000 รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
โทร. 0-5596-2807 และ 08-7639-1007
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.. 200,000 รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
โทร. 0-5596-2736 และ 089-4613972
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.. 200,000 ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์
โทร. 08-3215-6683
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์.. 200,000 รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล
โทร. 0-5596-2810 และ 0-5596-2815
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร- 260,000 รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
โทร. 0-5596-2747 และ 089-6442370
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.. 260,000 รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
โทร. 0-5596-2736 และ 089-4613972
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.. 200,000 รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
โทร. 08-9664-1190
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.. 200,000 รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
โทร. 0-5596-2747 และ 089-6442370
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร.. 200,000 รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
โทร. 0-5596-2807 และ 08-7639-1007
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.. 200,000 รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
โทร. 0-5596-2736 และ 089-4613972
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.. 200,000 ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์
โทร. 08-3215-6683
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์.. 200,000 รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล
โทร. 0-5596-2810 และ 0-5596-2815
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.. 260,000 รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
โทร. 08-9664-1190
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.. 260,000 รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
โทร. 0-5596-2747 และ 089-6442370
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.. 260,000 รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
โทร. 0-5596-2736 และ 089-4613972
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ.. 500,000 ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
โทร. 09-7324-5663
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร.. 500,000 ดร.รัฐพล ไชยรัตน์
โทร. 08-4500-0071
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารธุรกิจ.. 590,000 รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
โทร. 0-5596-4867
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์.. 400,000 รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
โทร.0-5596-4828
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ.. 500,000 ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
โทร. 09-7324-5663
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารธุรกิจ. 590,000 รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
โทร. 0-5596-4867
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 400,000 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
โทร. 0-5596-7366
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 450,000 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
โทร. 0-5596-7366
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก.. 400,000 ผศ.ทพ.หญิง ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
โทร. 0-5596-6050
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก. 400,000 ผศ.ทพ.หญิง ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
โทร. 0-5596-6050
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก. 530,000 ผศ.ทพ.หญิง ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
โทร. 0-5596-6050
สมัครเข้าศึกษา

 

 


แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาลศาสตร์. 450,000 รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
โทร.089-895-3205
สมัครเข้าศึกษา

 

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา.. 180,000 รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
โทร.0-5596-4614
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี.. 180,000 ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
โทร. 0-5596-4740
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา.. 180,000 ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
โทร. 0-5596-4653
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์.. 180,000 ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
โทร. 0-5596-4784
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา.. 180,000 รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
โทร.0-5596-4614
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี.. 180,000 ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
โทร. 0-5596-4740
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา.. 180,000 ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
โทร. 0-5596-4653
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์.. 180,000 ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
โทร. 0-5596-4784
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา.. 180,000 รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
โทร.0-5596-4614
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี.. 180,000 ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
โทร. 0-5596-4740
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา.. 180,000 ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
โทร. 0-5596-4653
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์.. 180,000 ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
โทร. 0-5596-4784
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต.

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา.. 180,000 รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
โทร.0-5596-4614
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี.. 180,000 ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
โทร. 0-5596-4740
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา.. 180,000 ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
โทร. 0-5596-4653
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์.. 180,000 ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
โทร. 0-5596-4784
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์.. 150,000 ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
โทร. 0-5596-3682
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์.. 192,000 ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
โทร. 0-5596-3682
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์.. 180,000 ผศ.ดร.สราวุธ คำปวน
โทร. 0-5596-6397 และ 06-2469-3987
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์.. 240,000 - สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์.. 180,000 - สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์.. 240,000 ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา
โทร. 0-5596-1904
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย.. 300,000 ดร.สุวรรณี ทองรอด
โทร. 0-5596-2049
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา. 300,000 ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
โทร. 0-5596-2104 และ 06-5954-3589
สมัครเข้าศึกษา


แบบ 2
ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย.. 300,000 ดร.สุวรรณี ทองรอด
โทร. 0-5596-2049
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์.. 300,000 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
โทร. 0-5596-2055
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา. 300,000 ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
โทร. 0-5596-2104 และ 06-5954-3589
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์.. 200,000 ผศ.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
โทร. 08-3877-0075
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์.. 210,000 ผศ.ดร.นัฏพงษ์ ยงรัมย์
โทร. 08-1660-4953
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์.. 210,000 1. รศ.ดร.อนุชา แก้วพูลสุข โทร. 08-1890-6733
2.รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
3. ผศ.ดร.อัมพร เวียงมูล
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี.. 230,000 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
โทร. 0-5596-3464
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 250,000 1. ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด โทร.0-5596-3345
2. ดร.พิทักษ์ อินธิมา โทร.0-5596-3345
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.. 250,000 รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ โทร.0-5596-3331 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์.. 300,000 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต โทร. 0-5596-3224 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ.. 300,000 ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล โทร. 0-5596-3227 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติ. 190,000 ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม โทร. 0-5596-3295 หรือ 083-9603966 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 270,000 1. ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด โทร. 0-5596-3345
2. ดร.พิทักษ์ อินธิมา โทร. 0-5596-3345
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์.. 200,000 ผศ.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล โทร. 08-3877-0075 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์.. 210,000 ผศ.ดร.นัฏพงษ์ ยงรัมย์ โทร. 08-1660-4953 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์.. 210,000 1. รศ.ดร.อนุชา แก้วพูลสุข โทร. 08-1890-6733
2. รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ 3. ผศ.ดร.อัมพร เวียงมูล
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี.. 250,000 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ โทร. 0-5596-3464 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 250,000 1. ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด โทร. 0-5596-3345
2. ดร.พิทักษ์ อินธิมา โทร. 0-5596-3345
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.. 250,000 รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ โทร. 0-5596-3331 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์.. 300,000 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต โทร. 0-5596-3224 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 300,000 ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล โทร. 0-5596-3227 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติ. 190,000 ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม โทร. 0-5596-3295 หรือ 083-9603966 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์.. 200,000 ผศ.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล โทร. 08-3877-0075 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์.. 250,000 ผศ.ดร.นัฏพงษ์ ยงรัมย์ โทร. 08-1660-4953 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์.. 250,000 1. รศ.ดร.อนุชา แก้วพูลสุข โทร. 08-1890-6733
2. รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ 3. ผศ.ดร.อัมพร เวียงมูล
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี.. 280,000 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ โทร. 0-5596-3464 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 270,000 1. ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด โทร. 0-5596-3345
2. ดร.พิทักษ์ อินธิมา โทร. 0-5596-3345
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 270,000 รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ โทร. 0-5596-3331 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์.. 380,000 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต โทร. 0-5596-3224 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ.. 380,000 ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล โทร. 0-5596-3227 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติ. 200,000 ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม โทร. 0-5596-3295 หรือ 083-9603966 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา.. 210,000 ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
โทร. 0-5596-4088
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.. 210,000 รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
โทร. 0-5596-4100
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ. 210,000 ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
โทร. 0-5596-4201
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า.. 210,000 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
โทร. 0-5596-4377
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. 210,000 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
โทร. 0-5596-4354
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล.. 210,000 ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
โทร.08-7825-4115
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า.. 280,000 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
โทร. 0-5596-4377
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. 280,000 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
โทร. 0-5596-4354
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล.. 280,000 - สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ. 210,000 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า.. 210,000 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. 210,000 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล.. 210,000 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า.. 280,000 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
โทร. 0-5596-4377
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. 280,000 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
โทร. 0-5596-4354
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล.. 280,000 - สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.. 300,000 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
โทร. 08-8273-2342
สมัครเข้าศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 300,000 รศ.ดร.จิติมา วรรณศรี
โทร. 0-5596-2432
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการกีฬา.. 300,000 รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี
โทร. 08-1707-2619 หรือ 0-5596-2407
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้. 300,000 ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ โทร. 08-1914-1994 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน. 300,000 ผศ.ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล
โทร. 0-5596-2434 หรือ 09-1005-1407
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา. 300,000 รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
โทร. 0-5596-2411 ต่อ 414 หรือ 0-5596-2434
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.. 300,000 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
โทร. 0-5596-2417
สมัครเข้าศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย.. 300,000 ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-5596-2407 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการกีฬา.. 300,000 รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี
โทร. 08-1707-2619 หรือ 0-5596-2407
สมัครเข้าศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา. 300,000 รศ.ดร.จิติมา วรรณศรี
โทร. 0-5596-2432
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้. 300,000 ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ โทร. 08-1914-1994 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา. 300,000 ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
โทร. 0-5596-2434 หรือ 0-5596-2410
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม.. 300,000 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
โทร. 08-2785-5842 และ 0-5596-2485
สมัครเข้าศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ.. 300,000 ดร.ตติยา เทพพิทักษ์
โทร. 08-1483-2032 และ 0-5596-2463
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม. 300,000 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
โทร. 08-2785-5842 และ 0-5596-2485
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม. 300,000 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
โทร. 08-2785-5842 และ 0-5596-2485
สมัครเข้าศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ.. 300,000 ดร.ตติยา เทพพิทักษ์
โทร. 08-1483-2032 และ 0-5596-2463
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม. 300,000 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
โทร. 08-2785-5842 และ 0-5596-2485
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.. 300,000 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
โทร. 08-9850-5221
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม. 450,000 ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
โทร.08-1680-9615
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม (นานาชาติ). 450,000 ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
โทร.08-1680-9615
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์. 300,000 ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา
โทร. 0-5596-1904
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา. 300,000 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
โทร. 08-9850-5221
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม. 450,000 ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
โทร. 08-1680-9615
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์. 300,000 ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา
โทร. 0-5596-1904
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา. 400,000 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
โทร. 08-9850-5221
สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม. 500,000 ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
โทร. 08-1680-9615
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สมาร์ตกริดเทคโนโลยี.. 400,000 ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย โทร.0-5596-3180 สมัครเข้าศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล.. 400,000 - สมัครเข้าศึกษา

 

 


แบบ 2
ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ทฤษฎี. 300,000 ผศ.ดร.เสรสรร สุขะเสนา
โทร. 0-5596-8730
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.. 590,000 น.ส.พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม โทร. 09-5635 5467 สมัครเข้าศึกษา