หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกำกับและดูแลคุณภาพของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกำหนด โครงการที่เปิดรับสมัครในระดับบัณฑิตศึกษาทีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) โครงการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) โครงการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โครงการครู-อาจารย์ประจำการ

เพิ่มเพื่อน

ปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

โครงการครู-อาจารย์ประจำการ

หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

โครงการสัมฤทธิบัตร

แผนการศึกษาที่เปิดสอน

รายละเอียด

หลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

รายละเอียด

บรรยากาศการเรียนการสอน

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการศาสตร์ ยุค Thailand 4.0 มอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการอบรมการจัดการเรียนการสอนฯ การบริหารจัดการชื่อเสียงในโลกออนไลน์  

รายละเอียด