การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์
ยกเลิกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
Naresuan University Writing Proficiency Test
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการย้ายแผนการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
แนวปฏิบัติโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
การตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
การย้ายหลักสูตร การย้ายสาขาวิชา และการย้ายแผนการเรียน
ประกาศการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
จริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
- ค่าธรรมเนียมฯ
- แนวทางการอบรม
- ประกาศอบรมจริยธรรม แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระ
แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
ประกาศรูปแบบการเขียนอ้างอิงในการจัดการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
คำอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ตัวกลาง(ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 249(7/2561) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61)
ประกาศการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์(iThesis)
ข้อบังคับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
กองกฏหมาย เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา