บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1-1) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
บว.11(1-2) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
บว.12 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
บว.13 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไม่เกี่ยวข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการวิจัย
บว.15 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ
บว.16 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การค้นคว้าอิสระ
บว.17 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.18 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชื่อไม่ตรงกับวิทยานิพนธ์
บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
บว.24 แบบนำส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
บว.25 แบบส่งรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
บว.26 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บว.27 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.โท)
บว.27 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา(ป.โท แผน ข)
บว.28 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.เอก)
บว.29 แบบฟอร์มขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
บว.31 แบบฟอร์มตอบรับเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา