ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจำนวน SME ประมาณ 2.7 ล้าน คิดเป็น 99% ของวิสาหกิจทั้งประเทศ และ 78% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาล มุ่งสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม SME ให้เจริญเติบโตขึ้น โดยนำแนวคิดของ Startup และ สถานประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาพัฒนา ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็น Digital Economy and Society และ Thailand 4.0 ดังนั้นสหวิทยาการจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา หรือการผลิตกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศ เพื่อให้ สามารถคาดการณ์ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ และสามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในประชาคมเศรฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก

1. มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

มีสัดส่วนการสอนในสถานประกอบการและการสอนในห้องเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ของการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคิดวิเคราะห์โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมการตลาดของผู้บริโภคสมัยใหม่

2 มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กลุ่มบริษัทในเครือ ซีพีออลล์ มหาชน จำกัด

3 เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการผ่านแนวคิดของกรอบความคิดแบบเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การวางตำแหน่งของธุรกิจ

4 แผนการจัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนทุกแผนเป็น วันเสาร์ – อาทิตย์

 • แผน ก แบบ ก 1
 • แผน ก แบบ ก 2
 • แผน ข

โอกาสในการทำงาน

 • ผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความต้องการเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นฐาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และย่อม (SMEs) ที่มีความต้องการพัฒนาการประกอบกิจการสู่ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี นักบริหารในภาคเอกชน
 • นักบริหารการพัฒนาภาครัฐ นักบริหารการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน ที่ต้องการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาองค์กร
 • เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจย่อยในองค์กรขนาดใหญ่

Entrepreneur Technology and Innovation Management


1. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบวิสาหกิจผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Starup) ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ในประเทศที่ต้องการใช้เทคโนโลยีระดับกลางถึงระดับสูง เพื่อการประกอบธุรกิจ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชาที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการประกอบธุรกิจในอนาคต

ปี 1

เทอม 1
 • ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
เทอม 2
 • สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 1
 • วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
 

ปี 2

เทอม 1
 • สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 2
 • วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
เทอม 2
 • วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1

 

Download the documentation