บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป