มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท

 • ต้องเป็นครู-ประจำการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 • ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก

 • ต้องเป็นครู-ประจำการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา
 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 • ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร ดูในเอกสารประกาศรับสมัคร ภาคผนวก  ก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับครูประจำการ

แบบ 1 ภาคการศึกษา (ฤดูร้อน)

เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผล

1 มีนาคม 2562

 

แบบ 3 ภาคการศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)

เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 1 มิถุนายน 2562

ประกาศผล

10 มิถุนายน 2562