Graduate Degrees Application (Master and Doctorate Degrees)

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ต้องเป็นครู-ประจำการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี…