คัดมาแบบเด็ด ๆ 10 ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ

1. Thai Digital Collection (TDC)
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมทั้งงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้
https://tdc.thailis.or.th/tdc/

2. Digital Research Information Center
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” รวบรวมเอกสาร บทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็ม จากงานวิจัย
https://dric.nrct.go.th/Index

3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Research Gateway Common Service คลังรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.researchgateway.in.th/

4. Thai Journal Online หรือ (ThaiJO)
ฐานข้อมูลวารสารไทย รวมรวบบทความ วารสารงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั่วประเทศ
https://www.tci-thaijo.org

5. NU Digital Repository
งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล
http://nuir.lib.nu.ac.th//dspace

6. ProQuest
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอกจากสถาบันทั่วโลกมากกว่า 1,700 แห่งมากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง
https://search.proquest.com

7. Naresuan University Journal
ฐานข้มูลวารสาร งานวิจัย โดยมีการรวบรวมผลงานตีพิมพ์ มากกว่า 20 ปี
http://www.journal.nu.ac.th/

8. Web of Science
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วย บทคัดย่อ รายการอ้างอิงและรายการอ้างถึง ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น
http://apps.webofknowledge.com

9. SCOPUS
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์
https://www.scopus.com

10. google scholar
เป็นวิธีที่ง่าย ๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถ ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสานักพิมพ์ทางวิชาการ
https://scholar.google.com