บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Phone: 0-5596-8822 ถึง 8828
Fax: 0-5596-8826
Email: graduate@nu.ac.th

 • ติดต่องานธุรการ 0 5596 8822
 • ติดต่องานบุคล 0 5596 8820
 • ติดต่องานการเงิน 0 5596 8824
 • ติดต่องานพัสดุ 0 5596 8825
 • ติดต่องานยานพาหนะ 0 5596 8820
 • ติดต่องานแผน 0 5596 8838
 • ติดต่องานสารสนเทศ ฐานข้อมูล 0 5596 8841
 • ติดต่องานโสตทัศนูปกรณ์ 0 5596 8843
 • ติดต่องานเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ 0 5596 8842
 • ติดต่องานหนังสือ ตำรา 0-5596-8833
 • ติดต่องานการเงิน 0-5596-8836
 • ติดต่องานฝ่ายขาย 0-5596-8833
 • Email: nuph@nu.ac.th
 • ติดต่องานหลักสูตร ผลภาษาอังกฤษ 0 5596 8829
 • ติดต่อผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 5596 8828
 • ติดต่อผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 0 5596 8839
 • ติดต่อผู้รับผิดชอบงานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 5596 8832
 • ประสานงานอื่น ๆ 0 5596 8828
 • ติดต่องานวารสาร Naresuan University Journal: Science and Technology 0 5596 8840
 • ติดต่องานวารสาร Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 0 5596 8844
 • ติดต่องานทุน 0 5596 8835
 • ติดต่องานเว็บไซต์วารสาร 0 5596 8835
 • International students 0 5596 8821
 • ติดต่องานเลขาฯ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย  0 5596 8818