ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
897504 สมการเชิงอนุพันธ์ และระบบพลวัต ปิดการรับสมัคร
897561 พลศาสตร์คลาสสิก ปิดการรับสมัคร
897562 พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
897501 กระบวนวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ปิดการรับสมัคร
897521 คลื่นและพลศาสตร์ของไหล ปิดการรับสมัคร
897564 กลศาสตร์ควอนตัมแบบไม่สัมพัทธภาพ ปิดการรับสมัคร
8975XX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
897511 อุณหพลศาสตร์สมดุล และการเปลี่ยนวัฏภาค ปิดการรับสมัคร
897513 ลศาสตร์เชิงสถิติสมดุล และทฤษฎีจลน์ ปิดการรับสมัคร
8975XX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ