ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
706512 ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ ปิดการรับสมัคร
706515 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศิลปะและการออกแบบ ปิดการรับสมัคร
706XXX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
706516 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบ ปิดการรับสมัคร
706XXX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร
706XXX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร
706XXX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
706517 หลักและวิธีการนำเสนอผลงานทางศิลปะและการออกแบบ ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ