ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
551514 ชีวสถิติสำหรับการวิจัยทางสาธารณสุข ปิดการรับสมัคร
551517 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา ปิดการรับสมัคร
551518 วิทยาการระบาด ปิดการรับสมัคร
551591 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
551515 การบริหารสาธารณสุข ปิดการรับสมัคร
551516 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปิดการรับสมัคร
551521 การส่งเสริมสุขภาพ ปิดการรับสมัคร
551522 ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์ ปิดการรับสมัคร

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
551XXX วิชาเลือก ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ