ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
269511 ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ เปิดรับสมัคร
269516 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เปิดรับสมัคร
269527 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ เปิดรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
269523 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เปิดรับสมัคร
269514 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย เปิดรับสมัคร
269xxx วิชาเลือก 1 ปิดการรับสมัคร

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนต้น

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ
269xxx วิชาเลือก 2 ปิดการรับสมัคร
269xxx วิชาเลือก 3 ปิดการรับสมัคร

ภาคเรียนปลาย

รหัสวิชา รายวิชา สถานะ