จักรวาลวิทยาขั้นต้น

โดย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ทฤษฎี

ผู้ประสานงาน
   - คุณจิรัชญา โฉมแดง : 055-968736 / 086-9298900


อกภพตามสภาพที่สังเกตการณ์ได้ พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสัมพัทธภาพทั่วไป สมการฟรีดมานน์และสมการความเร่งเรขาคณิตของเอกภพ กฎของฮับเบิล พารามิเตอร์เชิงการสังเกตการณ์ สัดส่วนของพลังงานและสสารในเอกภพ การสังเกตการณ์ทางจักรวาลวิทยา รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลังการสังเคราะห์นิวเคลียส ค่าคงที่จักรวาล การเฟ้อตัวการร้อนขึ้นอีกครั้งหลังการเฟ้อตัว บทนำสู่พลังงานมืดและความโน้มถ่วงขยายความ

 

เบอร์ผู้ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร / รายวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

คุณจิรัชญา โฉมแดง

โทร. 055-968796 หรือ 086-9298900


รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา 897571
เปิดเรียน: 21 มิถุนายน 2564 ถึง
24 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: ศุกร์
เวลา: ศุกร์: 09:00-11:00 น.
ค่าธรรมเนียบ
การสมัคร:
300 บาท
ค่าลงทะเบียน: 6,500 บาท
ระดับ: ปริญญาโท
ภาษา: ไทย

หลักสูตร