กลศาสตร์ควอนตัม และปริพันธ์ตามวิถี

โดย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ทฤษฎี

ผู้ประสานงาน
   - คุณจิรัชญา โฉมแดง : 055-968736 / 086-9298900รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา 897566
เปิดเรียน: 21 มิถุนายน 2564 ถึง
24 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: อังคาร
เวลา: อังคาร: 09:00-11:00 น.
ค่าธรรมเนียบ
การสมัคร:
300 บาท
ค่าลงทะเบียน: 6,500 บาท
ระดับ: ปริญญาโท
ภาษา: ไทย

หลักสูตร