กลศาสตร์เชิงสถิติสมดุลและทฤษฎีจลน์

โดย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ทฤษฎี

ผู้ประสานงาน
   - คุณจิรัชญา โฉมแดง : 055-968736 / 086-9298900


ความเชื่อมโยงระหว่างกลศาสตร์เชิงสถิติและพลศาสตร์คลาสสิก ปริภูมิวัฎภาคอองซอมเบิลและฟังก์ชันการแจกแจง ระบบโดดเดี่ยว ความหนาแน่นของภาวะ อองซอมเบิลแบบจุลบัญญัติ ปฏิทรรศน์กิบบส์ ระบบที่สัมผัสเชิงความร้อนกับแหล่งกักเก็บความร้อน ฟังก์ชันแบ่งส่วน อองซอมเบิลแบบบัญญัติ ตัวคูณโบลซ์มานน์ อองซอมเบิลแบบบัญญัติใหญ่ สถิติแมกซ์เวลล์-โบลซ์มานน์สถิติเฟอร์มิ-ดิแรก สถิติโบส-ไอน์สไตน์ การแผ่รังสีของวัตถุดำ การเปลี่ยนวัฏภาค ความเป็นเอกฐาน การเสียสมมาตร พารามิเตอร์อันดับ ทฤษฎีสนามเฉลี่ย ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ ตัวยกกำลังวิกฤติ ความเป็นสากลและการปรับมาตร ปรากฎการณ์ขนส่ง การฟุ้ง การกระเพื่อมและการเคลื่อนที่แบบบราวน์

Statistical mechanics and classical dynamics, phase space, ensemble and distribution function, isolated system, density of states, microcanonical ensemble, Gibbs paradox, system in thermal contact with reservoir, partition function, canonical ensemble, Boltzmann factor, grand canonical ensemble, Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics,  Bose-Einstein  statistics,  black-body  radiation,  phase  transition,  singularities, symmetry breaking, order parameter, mean-field theory, correlation function, critical exponent, universality and scaling, transport phenomena, diffusion, fluctuations and Brownian motion

 

เบอร์ผู้ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร / รายวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

คุณจิรัชญา โฉมแดง

โทร. 055-968796 หรือ 086-9298900


รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา 897513
เปิดเรียน: 21 มิถุนายน 2564 ถึง
24 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: อังคาร พฤหัสบดี
เวลา: อังคาร: 09:30-10:30 น.
ค่าธรรมเนียบ
การสมัคร:
300 บาท
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
ระดับ: ปริญญาโท
ภาษา: ไทย

หลักสูตร