การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์

ผู้ประสานงาน
   - ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ : 087-3188878


ประเด็นทางสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ นโยบาย และแนวโน้มทางการส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ ความเสมอภาคในการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย การบูรณาการกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ศักยภาพของประเทศต่างๆในการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ

Emerging health issues, policy and trend in global health promotion, equity in health promotion approaches, promoting mental health, health promotion in Thailand, integrated health promotion strategies, community capacity building and health promotion, international capacity to engage in health promotion


รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา 553614
เปิดเรียน: 28 พฤศจิกายน 2564 ถึง
19 มีนาคม 2565
เวลาเรียน: 8 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: อาทิตย์
เวลา: อาทิตย์: 08:00-17:00 น.
ค่าธรรมเนียบ
การสมัคร:
300 บาท
ค่าลงทะเบียน: 25,000 บาท
ระดับ: ปริญญาโท
ภาษา: ไทย

หลักสูตร

    คณะ