ประชากรและการอนามัยการเจริญพันธุ์

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์

ผู้ประสานงาน
   - ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ : 087-3188878


สถานการณ์ทางประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์นโยบายทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิการเจริญพันธุ์ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเข้าถึงบริการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การเข้าถึงบริการและการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวิจัยทางประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์


รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา 551522
เปิดเรียน: 30 มกราคม 2565 ถึง
20 มีนาคม 2565
เวลาเรียน: 8 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: อาทิตย์
เวลา: อาทิตย์: 08:00-17:00 น.
ค่าธรรมเนียบ
การสมัคร:
300 บาท
ค่าลงทะเบียน: 11,500 บาท
ระดับ: ปริญญาโท
ภาษา: ไทย

หลักสูตร

    คณะ