ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ

คัดมาแบบเด็ด ๆ 10 ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ 1. Thai Digital Collection (TDC) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมทั้งงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 2. Digital…