ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ

คัดมาแบบเด็ด ๆ 10 ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้ทั้ง วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสารทางวิชาการ ทั้งไทยและต่างประเทศ 1. Thai Digital Collection (TDC) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมทั้งงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย จากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 2. Digital…

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 วันที่จัดงาน วันที่…

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development” จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกการอบรมหลักสูตรระยะสั้น   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ http://bit.ly/2LFB7uM ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่จัดอบรม…

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท…

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ต้องเป็นครู-ประจำการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี…

ประกาศรายชื่อผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561 เริ่มเรียน 4 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2562 วันสอบ 27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้เรียนรายวิชา (EPE) 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

โอกาสมาถึงแล้ว!! วันนี้ คุณจะสามารถเรียนต่อ ป.โท-เอก แบบสะสมหน่วยกิต ได้แล้วที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ โครงการที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน ระดับปริญญาโท-เอก ด้วยการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต โดยที่ให้คุณเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรที่คุณสนใจ จบหลักสูตรคุณจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถเก็บไว้เพื่อเทียบโอนในหลักสูตร ป.โท – เอกได้ในอนาคต คุณสมบัติผู้เรียน…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบัน และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561…