มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติทั่วไป

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 • ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

คุณสมบัติทั่วไป

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 • ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติทั่วไป

 • ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความ ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 • ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ A2 จากการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) หรือข้อสอบ Naresuan University Standard English Test (NU-SET) หรือข้อสอบที่สามารถเทียบเคียงผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

 

แผนการศึกษาที่เปิด ภาคเรียนที่ 1/2562

ระดับปริญญาโท 

 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 (แบบ 2 ภาคการศึกษา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 (แบบ 2 ภาคการศึกษา) (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 (แบบ 2 ภาคการศึกษา) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 (แบบ 2 ภาคการศึกษา) (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 (แบบ 3 ภาคการศึกษา) (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ข จัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ข จัดการศึกษาแบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ระดับปริญญาเอก

 • แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 • แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์- อาทิตย์) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษาที่เปิด ภาคเรียนที่ 2/2562

 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 (แบบ 2 ภาคการศึกษา) (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 (แบบ 3 ภาคการศึกษา) (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ภาคปกติ แผน ข จัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
 • าคปกติ แผน ข จัดการศึกษาแบบ 3 ภาค การศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (จัดการการเรียนการสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

ระดับปริญญาเอก

 • แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 • แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา