ผู้บริหาร

รศ.ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Tel. 0 5596 8813

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

รองคณบดีฝ่ายวิจัย เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8858

รศ.ดร.อนามัย  นาอุดม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8816

ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8815

พัชรี ท้วมใจดี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8819

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

Roy l. Morien

Specialist @Naresuan University Graduate School

Mr.Reggie Dalman Hinoguin

Specialist @Naresuan University Graduate School

งานอำนวยการ

ศุทธภา นันทพฤกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8823  

ธิติมา สุบิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8820

อนงค์ มีอาชา

นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์โทรศํพท์ 0 5596 8824

อัจฉรา อ่อนเส็ง

พนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822

ณิชาภา ฟักทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8825

ธนกฤษณ์ ตาลช่วย

พนักงานขับรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822

สาคร บุญสืบ

พนักงานขับรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822

งานวิชาการ

อัจจิมา มวลประสิทธิ์พร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8830

ปุณยนุช ภัทรมล

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8829

กนกกานต์ ยาห้องกาศ

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8828

ธราภร ธีรภาพวิเศษพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8839

ลัดดาวรรณ พุ่มแตง

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8831

รุ่งทิพย์ ดำจ่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8845

ศุภวัฒน์ ยศนรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8703

นางสาวกัณฐิกา ทินแก้ว

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8827

งานแผนและสารสนเทศ

อรอุษา บำรุงไทย

หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8837

สายพิณ เม่นเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8838

คมกฤช ยาสมุทร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8842

มลฑา โพธิ์เงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8838

พัฒนพันธ์ กลิ่นหอม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 05596-8841

สิริพร จันทร์บรรจง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 055968680

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8821

ปาริชาติ พุ่มชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8846

กัลยกร เทียมแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8844

เกียรติธำรง ตระกูลจันทร์

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8840

ญารัชนี หม่องนันท์

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8835

พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8832

สุทธิพจน์ ดวงสาโรจน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8843

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

นวิพรรณ ตันติพลาผล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8834

พิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (ปฎิบัติงานด้านการเงิน) เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8836

ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล

บรรณารักษ์ (ปฎิบัติงานด้านจัดทำหนังสือ/ตำรา) เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833

สรญา แสงเย็นพันธ์

นักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานด้านออกแบบ) เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833

สัญญา จันทา

นักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานด้านออกแบบ) เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833