ประวัติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ขณะนั้นยังเป็นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 บัณฑิตวิทยาลัยจึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าระดับคณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา …..ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นระบบทวิภาค แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพ กำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร และสาขาวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 122 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 76 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 46 หลักสูตร **ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 19 มกราคม 2559

 

วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

เป้าหมาย

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพระดับนานาชาติ มีความสามารถด้านภาษาทักษะการนำเสนอ ทักษะการวิจัย และสามารถใช้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ท้องถิ่น/ชาติ/ภูมิภาคและโลก
2. การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและนโยบายเชิงรุกประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสามารถทำให้เกิดการบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้จากการวิจัย และบริการวิชาการ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย บทความทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง งานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อ 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ 2. มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัย 3. การทำงานเป็นแบบบูรณาการ ประสารและสามัคคี จากทุกภาพส่วนของมหาวิทยาลัย

 

นโยบาย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพื่อประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ Wold Class University ตามเกณฑ์ QS ,UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education