มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

วันที่จัดงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน

อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อผลงานส่งนำเสนอรูปแบบ Oral/Poster Presentation ตามหัวข้อดังนี้

1. ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ
2. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งประวิติศาสตร์
4. ด้านพลังงานและสมาร์ทกริตเทคโนโลยี
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านวิจัยประเมินผล ศึกษาพฤติกรรม
7. ด้านเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/
ติดต่อสอบถามที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8715
E-mail: nrc@nu.ac.th

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15