ขอใช้งานระบบ Turnitin (สำหรับอาจารย์)

เข้าใช้ระบบการตรวจ Turnitin สำหรับนิสิตปริญญาโท

เข้าใช้ระบบการตรวจ Turnitin สำหรับนิสิตปริญญาเอก

Turnitin for International student

คู่มือภาษาไทย (Thai Version)

สำหรับอาจารย์
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
สำหรับแอดมิน (Admin)

คู่มือภาษาอังกฤษ (English Version)

Turnitin for Student

การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับนิสิต

การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับคณาจารย์