คู่มือภาษาไทย (Thai Version)

  • สำหรับอาจารย์ Download>>
  • สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา Download>>
  • สำหรับแอดมิน (Admin) Download>>

v

คู่มือภาษาอังกฤษ (English Version)


การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับนิสิต Click>>>
การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับคณาจารย์  Click>>>
Turnitin for Student Click>>>