ขอใช้งานระบบ Turnitin (สำหรับอาจารย์)

คู่มือภาษาไทย (Thai Version)

สำหรับอาจารย์
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
สำหรับแอดมิน (Admin)

คู่มือภาษาอังกฤษ (English Version)

Turnitin for Student

การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับนิสิต

การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับคณาจารย์